Bugün, 09.06.2023

Dernek Tüzüğü


HAVALİMANLARI ULAŞTIRMA

ÇALIŞANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin AdıHavalimanları Ulaştırma Çalışanları Derneği” dir.

Derneğin merkezi ANKARA’dır.

Derneğin kuruluş yılı 2017’dir. ŞUBESİ AÇILMAYACAKTIR.

Dernek, gerekli gördüğü hallerde yurt içinde temsilcilikler verebilir. Temsilcilikler Yönetim Kurulu kadarıyla verilir.

Madde 2- Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2-a) Derneğin Amacı

l- İş makinesi Sürücüsü ve Şoförlerin meslekleri ile ilgili çalışmalar yapmak,

2- İş makinesi Sürücüsü ve Şoförleri tanıtmak, sevdirmek, üyelerin arasında iyi münasebetlerin tesisi hususunda gerekli sosyal etkinliklerde bulunmak,

3- Üyelerin mesleki menfaatlerini korumak,

4- Ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla kurulmuş kurum ve     kuruluşlara üye olmak,

5- Üyelerin mesleki alanda gelişimini sağlamak ve kültürel seviyelerini artırmak amacıyla eğitim ve seminer vermek,

6- Üyelerin yeni buluşlarının tatbiki için gerekli yardımları sağlamak,

7- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı havalimanlarında işletici kuruluşlarla işbirliği yapmak, havacılık la ilgili komisyonlarda üyelerin faal olarak görev almasını sağlamak,

8- Üyelerin evlenme, ölüm, doğum gibi günlerinde maddi ve manevi desıekte bulunmak,

9- Üyelerin meslekleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim toplantılarına katılmalarında veya ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye gönderilmesinde, temsil görevlerinin yapılmasında her türlü seyahat ve diğer giderlerinin karşılanması amacıyla kurulmuştur.

Madde 2-b) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge doküman ve yayınları temin etmek dokümantasyon  merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak  için amaçları  doğrultusunda  web sayfası, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar  ile üyelerine dağıtmak  üzere çalışma ve bilgilendirme  bültenleri çıkarmak ve dernek  faaliyetlerini kamuoyuna  duyurmak  amacıyla medya organlarını kullanmak, gerektiğinde tanıtıcı programlar hazırlamak ve hazırlattırmak.

4- Gerektiğinde üyelerinin menfaati doğrultusunda basın açıklaması yapmak,

5- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

6- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

7- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

8- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

9- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli   toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek  veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

10- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşıma, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya Vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

12- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

13- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernek lerden, işçi ve işveren sendikalar ından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardım da bulunmak,

14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

15- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını  karşılamak  amacıyla sandık kurmak,          

16- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler  açmak,

17- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil  toplum  kuruluşlarıyla ortak  bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

18- Üyelerinin eş ve çocuklarıyla bir arada bulunmalarını sağlamak, yüksek öğretimde eğitim gören öğrencilere burs vermek, üyelerin eş ve çocuklarının vefatı halinde maddi destek sağlamak,

19- Üyelere mesleki konularda açılacak tüm idari ve adli davalarda taraf olmak, açılan davalara katılmak, vekil ile temsil olunmak,

20- Derneğe kayıtlı tüm ulaştırma personeli; çalıştığı kurum ve kuruluşunda oluşabilecek  ücret dengesizliği veya başka bir konuda haksızlığa uğrarsa derneğe yazılı müracaat edip hakkını arayabilecek, derneğin bu  konuyu  tüm üyeler adına çözüme  kavuşturabilmek için gerekli çalışma  ve görüşmeleri  her düzeyde kişi ve kuruluş ile yapmak  ve çözüm yolları aramak,

21İş makinesi Sürücüsü ve Şoförlerin meslekleri ile ilgili ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak AR-GE oluşturmak,

22- Derneğin ve mesleklerin tanıtımı ile ilgili reklam faaliyetinde bulunmak, bu amaçla firmalardan sponsor desteği almak,

23- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen mesleki eğitim seminerlerine katılmak, ayrıca İş makinesi Sürücüsü ve Şoförler ile ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca alınacak aleyhte ve lehte olabilecek kararlarda görüş belirtmek,

24- Üyelerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak.

Madde 2-c) Derneğin Faaliyet Alanı

1- Dernek, mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

Madde 2-d) Yasak ve İzne Bağlı Çalışmalar

1- Dernek bağımsız bir hükmü şahsiyet olarak çalışır. Bu vasıf ile bütün işlerini yürütür.

2- Dernek yöneticileri derneği temsilen, dernek amaçlarına uymayan toplantıya ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar. dernek  mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.

3- Dernek adına yetkili organca karar verilmeden bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapılamaz.

Madde 3- Üyelik Çeşitleri, Üye Olma Hakkı, Üyelik İşlemleri

Madde 3-a) Üyelik Çeşitleri

Derneğe Asil ve Fahri olmak üzere iki tür üyelik hakkı vardır.

Madde 3-b) Asil Üye Olma Hakkı ve Asli Üyelik İşlemleri

5253 sayılı Dernekler Kanununa göre gerekli şartları taşıyan kişiler yönetim kurulu kadarıyla asil üye olma hakkına sahiptirler. Asil üyeler üye olacaklarını ve üyelik yükümlülüklerini yerine getireceklerini yazılı olarak  Dernek  Başkanlığı’na bildirirler. Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları  ile müracaatları  üzerine yönetim kurulunca   üyeliğe   kabul edilen kişilerdir. Üyeliğe kabul ve üyelikten  silinme işlemleri Dernek Başkanlığı tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla bildirilir. Üyeler Dernek’e üye olmak hususunda özgürdürler. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü  koşulları taşıyan  DHMİ  Genel Müdürluğü bünyesinde  çalışan ve emekli olmuş tüm İş Makineleri Sürücüleri ve Şoförler  bu  derneğe üye olma hakkına  sahiptir. Onursal üyelik  için  bu koşul aranmaz.

Madde 3-c) Fahri Üye Olma ve Fahri Hakkı Üyelik İşlemleri

Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunacak kimselere Dernek Genel Kurulu kararıyla Fahri Başkanlık, Yönetim Kurulu kararıyla Fahri Üyelik verilebilir.

Madde 4- Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 5- Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılma kararı Yönetim kurulunca alınır. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır.

1- Derneğin tüzüğüne, gaye ve prensiplerine aykırı hareket ettiği sabit olanlar.            

2- Kendisine verilen vazifeleri özürsüz olarak yapmamakta ısrar edeneler.

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödemeyenler.

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olanlar.

6- Dernek adına görevle görevlendirildiği halde görevi suistimal edenler.

7- Şeref kırıcı, yüz kızartıcı suç işleyenler.

8- Dernek üyeleri arasında huzursuzluk yarattıkları sabit olanlar.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 6- Yeniden Üye Olma

Dernekten çıkanlar çıkış tarihinden en az üç ay geçtikten sonra, dernekten çıkarılanlar ise çıkarılma tarihinden en az oniki ay geçtikten sonra yeniden üyelik işlemlerine başlamak zorundadırlar.

Madde 7- Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetleme Kurulu

Madde 8- Zorunlu Olmayan Organlar

Yönetim Kurulu ile görev ve sorumluluğu paylaşan organlar ve yan kuruluşlar oluşturulabilir. Bunların ad, nitelik, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca hazırlanıp Genel Kurul tarafından kabul edilen bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 9- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul toplantısına katılmak için üyelerinin seyahat giderleri Yönetim Kurulu’nun belirlediği oranda karşılanır.

Genel kurul;

l- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ağustos ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.  

Madde 9-a) Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kuru la katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul toplantıları Dernek Yönetim Kurulunun uygun bulması  halinde Dernek Merkezinin  bulunduğu il sınırları dışında da yapılabilir.

Madde 9-b) Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kuralları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyacak toplantı yerine giderler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla  tespit edilir  ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşı tarım imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istersen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen  konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılar ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkasına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10- Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, divan heyeti başkanın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Türk Medeni Kanunumun 76. maddesine göre bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 11- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.        

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ne her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

12- Derneğin vakıf kurması,

13- Derneğin fesih edilmesi,

14- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

16- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 12- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu dokuz asıl ve yedi yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim  kurulu, seçimden sonraki  ilk toplantısında  bir kararla görev bölümü yaparak genel başkan, genel başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu veya liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağırılır. Eğer bu çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi Genel Kurulu toplamak üzere görevlendirir.

Madde 13- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

5- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

7- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

8- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

9- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

10- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri  kullanmak,

11Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet etmek.

12- Derneğin gayesinin tahakkuku için gereken ücretli veya ücretsiz personeli işe almak veya işlerine son vermek.

13- Dernek resmi tüzüğü değişiklik tasarısı ile gereken dernek yönetmeliklerini hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak.

14- Dernek amaç ve çalışmaları doğrultusunda inceleme ve araştırma yapmak üzere dernek üyeleri arasından ya da dışarıdan tespit edilecek  uzmanlardan oluşacak  danışma ve onur kurulları kurmak ve bu kuralların çalışmalarını izleyip hazırlayacakları raporlar hakkında kararlar almak.

15- Dernek amaç ve çalışmaları konularındaki hizmetleri ile tesislerinden yararlanacak kişilerin başvurularını incelemek, gerekli kararları almak ve gerektiğinde yönetmelikler doğrultusunda yararlanmalarına mani olmak.

16- Derneğin maksat ve gayesine aykırı davranışta bulunanlarla, aidatlarını vaktinde  ödemeyen üyeler hakkında gerekli tahkikatı açarak icabında ihtar, icabında üyelikten çıkarma cezalarını vermek.

Madde 14- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri  

Madde 14-a) Denetim Kurulunun Teşkili

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu  veya liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 14-b) Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 15- Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları asli ve yedek üyelerin ad soyadı, meslekleri ve adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük Mülki Amirine bildirilir.

Madde 16- Derneğin Gelir Kaynakları

Giriş ödentisi ve üye aidatlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.             

l- Üyelerden alınacak giriş ödentisi 25 TL ve aylık bireysel aidatlar  25 TL’dir. Üyelerden alınacak giriş ödentisini ve bireysel aylık aidatları belirlemeye ve her mali yılbaşında arttırmaya ve eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

2- Gerçek  ve tüzel kişilerin kendi  isteği ile derneğe yaptıkları  bağış ve yardımlar,

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması  ve konferans gibi  faaliyetlerden sağlanan gelirler,                                                                                                         

4- Derneğin  mal varlığından elde edilen gelirler,                                           ’                                               

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,                                                                    

7- Sponsorluk anlaşmalarından elde edilen gelirler,                                                                       

8- Diğer gelirler.

Madde 17- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 18-a) Defter tutma esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 18-b) Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 18-c) Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. c- l) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Genel Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Gelir-Gider Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

6- Demirbaş  Defteri: Derneğe ait demirbaşların  edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları                veya verildikleri  yerler ve kullanım  sürelerini dolduranların  kayıttan düşürülmesi bu deftere   işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 

c-2) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak  esaslar  aşağıdaki  gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 18-d) Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 18-e) GeIir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 19- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 19-a) Gelir ve gider belgeleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- l7’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbıızu  gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13 'te örneği bulunan) “Gider Makbuzu ve banka dekontu ” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK- l4’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Madde 19-b) Alındı Belgeleri

Dernek  gelirlerinin  tahsilinde  kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği  EK-  l7’de gösterilen  biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni mali sekreterler arasında devir  teslimi  ve alındı  belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 19-c) Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu  kararı  ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının  tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Madde 19-d) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 20- Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 21- Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıdaki gibidir.

Madde 21-a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim  kurulları  ile diğer organları seçilen  asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde;

genel kurul toplantı tutanağına, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Madde 21-b) Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK- 26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini” doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 21-c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup      müIki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan ünce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 21-d) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimine” eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Madde 21-e) Değişikliklerin Bildirilmesi

Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25"te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 22- Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kurııluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde  23- Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Derneğin borçlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumludur.

Madde 24- Tüzük Değişikliği

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Madde 25- Derneğin Feshi  

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte iki sinin toplantıda bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için üyeler çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Madde 26- Tasfiye Şekli

Fesih kararı ile birlikte derneğin para ve malları ilk genel kurulda belirlenecek olan bir hayır kurumuna (Mehmetçik vakfı, Darülaceze, Çocuk Esirgeme Kurumu vb.) bırakılır.

Madde 27- Yasaklar ve Kanun Hükümlerine Uyma

Dernek yöneticileri ve üyeleri Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde sayılan yasak faaliyetlerde bulunmamakta Dernek Merkezi silah bulundurma yasağına uymakta izne bağlı   faaliyetler konusunda ve bildiri yayınlamak kurallarına uymakta çok hassas ve dikkatli davranır.

Madde 28-Tüzükte Açıklık Bulunduğu Durumlar

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanununun ikinci bölümünde yer alan derneklere ilişkin ilgili maddeleri uygulanır.

 

 

      Mahir AKÇAY                                    Mustafa PİRE                                Selçuk KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi                        Yönetim Kurulu Üyesi                    Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

      Hüseyin ELLİ                                      Uğur KABUKÇU                          Ali KARADENİZ                                     

Yönetim Kurulu Üyesi                          Yönetim Kurulu Üyesi                   Yönetim Kurulu Üyesi   

 

 

                    

İbrahim Göksel GÜRBÜZ                        Ömer TOSUN                               Ahmet KARADAĞ

  Yönetim Kurulu Üyesi                     Yönetim Kurulu Üyesi                       Yönetim Kurulu Üyesi